ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Τάμα του Έθνους προς την Περιφερειάρχη Αττικής

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: http://www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Ἀξιότιμη Κυρία Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Ἀττικῆς
Λεωφόρον Συγγροῦ 15-17, 11743 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 213-2063750 Φαξ 210-6984182 e mail gperatt@patt.gov.gr

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 560/11.7.2017 X.T.
Ἀξιότιμη κ. Περιφερειάρχη,

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ συνεχίσετε τὸ θεάρεστο κοινωφελὲς ἔργο σας, ὄχι μόνο, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.
1.Ὡς γνωστόν, ἔχουμε ἐπικοινωνήσει μαζί σας παλαιότερα γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Εἴχαμε «ἐρωτευθῇ» τὸν λόφο Ἀγχεσμός – Ἀττικὸ Ἄλσος (πρώην Τουρκοβούνια) καὶ τὰ πρώην ἀσβεστάδικα ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι καὶ πάνω ἀπὸ τὸ Ψυχικό. Ὁ προκάτοχός σας κ. Ἰωάννης Σγουρὸς μᾶς ἐρωτοῦσε, ἐὰν θέλουμε μόνο 50 στρέμματα ἢ ὅλον το Ἀττικὸ Ἄλσος, γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Περιφέρεια ἀπὸ φροντίδες καὶ ἔξοδα.
2.Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιος ἰθύνων τορπίλλισε τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἐμεῖς πασχίζομε ἀνιδιοτελῶς νὰ οἰκοδομήσωμε τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους – τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μετὰ τῶν προσκτισμάτων του—ἀναμνηστικῶν στηλῶν πεσόντων Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ συνέβαλαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.
3.Πληροφορηθήκαμε, ὅτι τώρα ζητᾶτε κατεπειγόντως ἐπενδυτὲς νὰ ἐπενδύσουν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.
4.Σπεύδουμε καὶ προσφερόμαστε, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, πραγματοποιώντας τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, περιβαλλόμενο ἀπὸ ἕνα ἐπίγειο Παράδεισο μὲ πνεύμονες πρασίνου, δωρεὰν χώρους ἀναψυχῆς, παιδικὲς χαρές, ἀθλοπαιδιές, βοτανικοὺς καὶ ζωολογικοὺς κήπους, αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, καὶ γενικὰ γιὰ δραστηριότητες γιὰ ὅλες τὶς ἠλικίες, σὲ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς χώρους τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ποὺ θὰ ἀνακουφίσουν τὸ πολύπαθο ἱστορικὸ Πάρκο ἀπὸ κάθε ἄποψι Ἰδιαίτερη μέριμνα θὰ δοθῆ στὴν ἀξιοποίησι τοῦ ὑπόγειου ὑδάτινου πλούτου τῆς Ἀττικῆς (βλ. σχ. 1).
5. Ἡ βαρυσήμαντη καὶ αὐταπόδεκτη σχετικὴ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διάφορα ΦΕΚ καὶ λοιπὰ σπουδαῖα συγγράμματα (ἀναλυτικῶς βλ. σχ. 2.)
6. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν θὰ ἀνήκῃ στὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ εἰς τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Δὲν θὰ ἀνήκῃ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες (βλ. σχ. 3).
7. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς παραχωρήσετε τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ποὺ ἀπὸ ἄντρον ἀκολασίας, ἐμπόρων λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λοιπῶν ἁμαρτωλῶν παρανομιῶν, ποὺ ἔχει καταντήσει, θὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ ἐπίγειον παράδεισο δι᾽ ἐλευθέρη πρόσβασι Ελλήνων καί ξένων τελείως δωρεάν (ἀναλυτικώτερα γιὰ σκοποὺς καὶ προοπτικὲς τοῦ μεγαλεπιβόλου αὐτοῦ ἔργου βλ. σχ. 4).
Νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐκεῖ ποὺ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανρος Ζαΐμης ἔθεσαν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως.
8. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, αὐτὴ καθ’αὐτὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ Μνημείου ἀποτελεῖ μἰα σοβαρότατη ἐπένδυσι, ὅπου θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, θὰ ἐνισχύεται ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμός, θὰ ἐπωφεληθοῦν τὰ Ὑπουργεῖα Ἐργασίας, Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Περιβάλλοντος, Τουρισμοῦ.
Πρόκειτια γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητος.
9. Γι᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, οὔτε μία τρύπια δεκάρα. Ὅλα θὰ τὰ καταβάλλουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ ἀπὸ τὴν χρηστὴ διαχείρισι τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων.
Ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Ἐκκλησία ἀπαιτοῦμε νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
10.Πλὴν ὅμως δὲν εὑρήκαμε τὴν δέουσα κατανόησι μέχρι σήμερα οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ φεῦ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία.
11.Ὅμως τὸ πλῆθος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Μνημείου αὐτοῦ ἑνώνεται μὲ τὶς φωνὲς τῆς πλειοψηφίας τῶν σωφρόνων Μητροπολιτῶν, ὅπως τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου ποὺ ἐνθθαρρύνει μὲ τὰ λεγόμενά του (16.2.2015) : «…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του».
12. Στὴν ἀτυχὴ περίπτωσι ποὺ συνεχίσει ἡ Διοίκησίς τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρακωλύῃ, τότε θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ συνεργασθοῦμε μὲ ἕνα ἄλλο Πρεσβυγενὲς Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον, εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ ὅλων ὅσων ἐμποδίζουν ἐπὶ μία δεκαετία! ! ! . . .
13. Γιὰ νὰ σχηματίσετε μία περισσότερο ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ μᾶς, παρακαλοῦμε διαβάστεκαὶ τὸ συνημμένο σχ. 5 περὶ τῶν δραστηριοτήτων μας.
14. Ἐὰν ἔχετε πεισθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια εἶναι ἐφικτά, τότε ἄς προχωρήσουμε ἀμέσως.
15. Καὶ στὴν ἑπομένη θητεία σας, παρακαλοῦμε νὰ πρωτοστατήσετε, ὥστε νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ὁ τοῦ «Κρανίου Τόπος» ἀπάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι, γιὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα ὡς συνημμένον σχ. 4, παράγραφος 4 ΙΙ ε.
Ὁ πρώην δήμαρχος τοῦ Γαλατσίου, κ. Κυριάκος Τσίρος ἔλεγε: «ἡ χούντα μᾶς πούλησε, ἡ ΝΔ μᾶς πούλησε, τὸ ΠΑΣΟΚ μᾶς πούλησε, «νῦν ἐγγύς ἐστιν ἡ ὥρα ἀναδείξεως τοῦ Γαλατσίου !».
Ἐλπίζομε νὰ μὴ καταδικασθῇ τὸ Γαλάτσι, νὰ παραμείνῃ γιὰ ἄλλα 50 – 100 χρόνια «Κρανίου Τόπος».
16.Ὅποιος Περιφερειάρχης ἢ κόμμα πρωτοστατήσει ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ ἐκλεγῇ, διότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τάσσεται ὁμοθυμαδὸν καὶ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μάλιστα δὲ ἐν ὄψει καὶ τῆς 200ῆς ἐπετείου 25.3.2021 τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας! ! ! . . .
17.Ὁ δωρητής, ὄχι μονον, δὲν θέλει νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά του πουθενά, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.
Μόνον ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Περιφερειάρχης, ὁ Δήμαρχος καὶ λοιποὶ ἁρμόδιοι, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Μνημεῖο, ἔστω καὶ 200 χρόνια μετά, θὰ μείνουν μὲ χρυσὰ γράμματα στὴν ἱστορία. Εὐχόμαστε νὰ γίνῃ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας !

Ὁποιαδήποτε ἀπορία καὶ ἂν ἔχετε εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τὴν συζητήσωμε μὲ ἐσᾶς καὶ τοὺς ἁρμοδίους συνεργάτες σας.
Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, ὅπως μᾶς κλείσετε ἡμερομηνία καί ὥρα συναντήσεως.
Διὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων. Ἐν ἀναμονῇ…
Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεὺς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

ΣΧΕΤΙΚΟ 1
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
1.Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε :
α) ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ἂν παρασθῇ ἀνάγκη νὰ κόψουμε ἐλάχιστα δένδρα, θὰ φυτεύουμε χιλιαπλάσια ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ στὰ πεζοδρόμια κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων καὶ στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο καὶ στὴν ὁδὸ Μαυροματαίων καὶ τὴν πλατεία Αἰγύπτου, μέχρι καὶ Πατησίων καὶ ἀργότερα ἀλλοῦ. Αὐτὰ τὰ ἀλσύλλια δὲν θὰ ἀποθανατίζουν τὸ ὄνομά μας ἢ συγγενῶν μας, ὡς εἴθισται νὰ κάνουν. Οἱ ἐν λόγῳ πνεύμονες πρασίνου θὰ παραμένουν 20 ὧρες τὸ 24ωρον ἐλεύθεροι γιὰ τὸ κοινὸ δωρεάν.
β) ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Συμβατικῶς, ἐπίσης, νὰ εἶναι δωρεὰν οἱ ἐπισκέψεις καὶ οἱ χρήσεις τῶν παιδικῶν χαρῶν, τῶν ἀθλοπαιδιῶν καὶ οἱ ἐπισκέψεις σὲ ἐνυδρεῖα μὲ θαλάσσια ζῶα, σὲ τεχνητὲς λίμνες μὲ ὑδρόβιους ὀργανισμούς, σὲ καταρράκτες σὲ ζωολογικοὺς καὶ βοτανικοὺς κήπους, σὲ αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις (ὁμιλίες, σεμινάρια, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις συλλόγων κλπ) καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους ἀπὸ τὴν Ἀνοιξι μέχρι καὶ τὸ Φθινόπωρον νὰ λαμβάνουν χώρα συναυλίες καὶ ἐκπολιτιστικὲς συναθροίσεις δωρεάν.
γ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὰ νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισσοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ ἐπὶ μέρους ἄλλων ἑπτακοσίων ποταμῶν, παραποτάμων, ρυακῶν, πηγῶν ποὺ ἔθαψαν κακοῦργοι ἰθύνοντες κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται στὴν θάλασσα.
Ὅλα αὐτά, καθὼς καὶ τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον τῆς ὑφηλίου-πνεύμονες πρασίνου, ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ, ποὺ θὰ ποτίζωνται ἀπὸ τὰ θαμμένα νερὰ τοῦ φρέατος Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ λοιπῶν πηγῶν, δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια πάρκα» ἢ ἄλλα ὀνόματα συγγενῶν καὶ φίλων, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Ἐπίγειος Ἐδέμ».
Ὡς γνωστὸν, οἱ κακοῦργοι ἰθύνοντες ἐξαφάνισαν ὄχι μόνον τοὺς 3 μεγάλους ποταμούς, Κηφισό, Ἰλισὸ καὶ Ἠριδανό, ἀλλὰ καὶ 700 ἄλλους παραποτάμους, ρύακες καὶ πηγές, θάβοντας τα κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, πλατειῶν καὶ ὁδῶν.
Δυστυχῶς, τοιουτοτρόπως ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν ἔχει, ὄχι μόνον ποταμούς, ἀλλὰ οὔτε καὶ λίμνες, τουτέστιν ἐξαφανίζονται πολλὰ εἴδη χλωρίδος καὶ πανίδος.
(ἴδετε Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66 (http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071—-66—-2016).
2.Τοιουτοτρόπως, τό Πεδίο τοῦ Ἀρεως θὰ ἐξελιχθῇ στὴν πιὸ πολυσύχναστη καὶ πολυσυζητούμενη περιοχὴ τῆς ὑφηλίου. Τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες ἐτησίως θὰ μένουν ἔκπληκτοι ἀπὸ τὰ μαγευτικὰ καὶ πολυτιμότατα θεάματα, τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς μεταρσιώνουν.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια θὰ γίνουν οἱ ἄμισθοι, πολυτιμότατοι διαφημιστὲς πρὸς τὰ δισεκατομμύρια τῆς ὑφηλίου καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια θὰ νοσταλγοῦν νὰ βιώσουν καὶ αὐτοὶ τὰ ὅσα βίωσαν οἱ προηγούμενοι. Στὶς αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους θὰ καλλιεργεῖται τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα κάθε ἑλληνικῆς γωνιᾶς στὶς κυριώτερες γλῶσσες τῆς υφηλίου.
Θὰ ἀναγεννᾶται καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐκπολιτιστικὸ πρόγραμμα τοῦ προγόνου μας, Μέγαλου Ἀλεξάνδρου καὶ θὰ ἐκπολιτίζεται ἐκ νέου ἡ παλιμβάρβαρος ἀνθρωπότης.
3.Εἶναι μέγιστον αἶσχος γιὰ τὸ τερατούργημα καὶ ἔγκλημα νὰ πεζοδρομηθῇ ἡ Λεωφόρος Πανεπιστημίου, χωρὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις, διὰ νὰ διοχετεύωνται 24 ὧρες τὸ 24ωρον, οἱ «ποταμοί» τῶν ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυτικὰ καὶ ἄπειρες φορὲς δημοσιογράφοι νὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ νὰ ἐπαινοῦν μία τέτοια ἰδέα. Τὸ δὲ μεγαλόπνοο σχέδιον τοῦ Ἱδρύματός μας νὰ καταφρονῆται καὶ νὰ κατασυκοφαντῆται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν πνευματικὴν ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοπρέπειας ! ! ! . . .
ΣΧΕΤΙΚΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΧΕΣΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ἀφοῦ ἐμελετήσαμε ἐπισταμένως καὶ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, διαπιστώσαμε ὅτι μερικοὶ ἀνιστόρητοι, ἀδαεῖς καὶ ἰδιοτελεῖς ἀρθρογράφοι καὶ δημοσιογραφίσκοι πασχίζουν νὰ συσκοτίζουν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ 1829 μέχρι τὸ 1968 καὶ τὴν διαστρεβλώνουν βάναυσα, παραβλέποντας ὅτι γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ἐνδιαφέρθηκαν θερμὰ οἱ Βασιλεῖς Ὄθων, Γεώργιος Α’, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Θεμιστοκλὴς Σοφούλης, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, Πρωθυπουργοί, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Σπυρίδων Λάμπρου καὶ λοιπὲς προσωπικότητες τῆς Πολιτικῆς, τῶν Γραμμάτων καί τῆς Τέχνης, ὡς π.χ. ὁ Δημήτριος Βικέλας, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Εrnest Ziller, Ἰωάννης Δαμβέργης, Γεώργιος Μπονάνος μέχρι καὶ ὁ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μνημείου καὶ λοιποί {ἴδετε λεπτομέρειες στὰ συνημμένα τεῦχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, τεῦχος 69, σχετικὸν 2Α (σελίδες 57-98) καὶ τεῦχος 70, σχετικὸν 2Β – (ἐξώφυλλον καὶ σελίδες 3-9 καὶ 13-17)}.
Ἰδιαιτέρως κάνουμε μνεία στὸ ἐμπεριστατωμένο σύγγραμμα τῆς Καθηγήτριας κ. Θεοδώρας Μαρκάτου «Οἱ Προτάσεις γιὰ Πανελλήνιο Ἡρῶο τοῦ Εἰκοσιένα (1830-1930)» (ἴδ. σχ. 2 Α, σελ. 67 – 98).

ΣΧΕΤΙΚΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Θὰ διοικῆται ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴν μὲ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ 6 Συνοδικούς Μητροπολῖτες, τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ τρεῖς (3) ἀπὸ τὶς νέες χῶρες, ἐκπροσώπους ἀπὸ τὴν Περιφέρεια, τὸν Δῆμο Ἀθηναίων, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ Ε.Μ.Π., τὴν Γεωπονικὴ Σχολή, τὴν Ἑνωσιν Δικαστικῶν καὶ Εἰσαγγελέων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσωπικότητες μὲ ἔξωθεν ἀρίστη φήμη καὶ καλὴ μαρτυρία.
2. Ὁ Ναός καὶ τὰ προσκτίσματα δὲν θὰ ἀνήκουν στὸν δωρητὴ ἤ στοὺς συγγενεῖς του οὔτε εὶς τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Τυπικῶς – Νομικῶς θὰ ἀνήκουν στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Αξιῶν καὶ οὐσιαστικῶς στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο ! ! !

ΣΧΕΤΙΚΟ 4
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΠΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Ἐπειδὴ καὶ τὴν τελευταία δεκάρα τοῦ Μνημείου δὲν θὰ τὴν σφετερίζωνται οἱ «ἡμέτεροι» Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, καὶ «τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας» ἐπιβάλλεται νὰ διατίθεται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα ὡς :
Ι.Ἀρχικῶς θὰ διατίθενται 100% τῶν ἐξόδων διὰ τὶς κατωτέρω παραγράφους α, β, καὶ γ :
Γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ συντήρησι τοῦ Μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τῶν προσκτισμάτων του. Συγκεκριμένως :
α. Κατὰ προτεραιότητα, θὰ ἐξοφλῶνται : τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸ προσωπικό, προμηθευτές, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, λογαριασμοὶ κοινωφελῶν ἐπιχειρήσεων, π.χ. ἠλεκτρικοῦ (μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε δικές μας μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς), ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, τηλεφωνίας, συντηρήσεις μηχανημάτων, κτηρίων, ἀσφάλεια, ταχυδρομικά, καθαριότητα.
β. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξασφαλίζωνται οἱ ἐργολάβοι γιὰ τὶς πληρωμές τους μὲ γραπτὲς διαβεβαιώσεις – ἐγγυήσεις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅτι θὰ πληρώνωνται τμηματικῶς κάθε μῆνα ἀναλόγως τῶν εἰσροῶν εἰς τὸ παγκάρι καὶ τὰ ἐμβάσματα καὶ λοιπὰ ἔσοδα.
γ. Θὰ κατασκευασθοῦν ἀμέσως πνεύμονες πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων βοτανικῶν καὶ ζωολογικῶν κήπων καὶ μουσείων, ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «ἐπίγειες ΕΔΕΜ – Παράδεισοι».
ΙΙ. Μὲ τὴν πορείαν – μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημείου, θὰ ἐκτιμῶνται καὶ θὰ διατίθενται σεβαστὰ ποσοστὰ καὶ γιὰ τοὺς λοιποὺς σκοπούς.
Συγκεκριμένως : Tὸ 40% θὰ συνεχίσῃ νὰ διατίθεται γιὰ τὶς ἀνωτέρω παραγρ. α, β, καὶ γ.
Τὸ δὲ ὑπόλοιπον 60 % θὰ διατίθεται γιὰ τοὺς κατωτέρω σκοποὺς καὶ μὲ τὶς περίπου κατωτέρω κατανομές :
δ. Γι’ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἱ. Ναῶν εἰς ποσοστὸ 20 %.
ε. Γιὰ οἰκοδόμησι καὶ δημιουργία – διατήρησι καὶ συντήρησι Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Στεγῶν ἀγάπης, Ἐκπαιδευτηρίων κλπ. κοινωφελῶν ἱδρυμάτων ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζωνται Ἀναγνωστοπούλεια ἀλλά «Βασιλειάδες» καὶ διὰ ἐξοπλισμὸ σχολικῶν κτηρίων εἰς ποσοστὸ 35%.
στ. Γιὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν, ἀρχικῶς τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν καὶ ἀργότερα τῆς ὑπολοίπου ὑπαίθρου καὶ τῶν ἀστικῶν περιοχῶν εἰς ποσοστὸ 5%.
ΙΙΙ. Ἀναλόγως μὲ τὴν πορεία τῶν ἐσόδων θὰ ἀποφασίζουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιον, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ποῖα νέα κοινωφελῆ ἔργα θὰ ἀρχίζουν.
Βασικὸν δόγμα τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι νὰ μὴ λιμνάζουν μεγάλα ποσὰ εἰς τὸ παγκάριον καὶ εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
IV. Τὸ λεπτότατο σημεῖο τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ Μνημείου θὰ ἀντιμετωπισθῆ μὲ πολλὲς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες, ὡς π.χ. :
Ἡ καταμέτρησις τοῦ παγκαρίου θὰ γίνεται ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς διοικούσης Ἐπιτροπῆς σὲ αἴθουσα, ποὺ θὰ βιντεοσκοπῆται, νὰ μὴ τοποθετοῦνται τὰ χοντρὰ νομίσματα εἰς τοὺς «θύλακες μεγάλων μανικιῶν». Ἡ αὐστηρότατη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ ἀξιοποιῆται.
ΣΧΕΤΙΚΟ 5
ΣΚΟΠΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

1.Στὴν 25 χρονη πορεία μας ἔχουμε ἀποστείλει σιωπηρῶς, ἄνευ καυχησιολογιῶν καὶ πομπωδῶν διατυμπανισμῶν, μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν εἰς βαλκανικές, παρευξείνιες, ἀφρικανικὲς καὶ λοιπὲς χῶρες, γι᾽ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.
2. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχει πλῆθος πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων :
α) Στὶς ἐκδηλώσεις μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, τὸ γήπεδο Sporting, τὸ Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» γίγνονται ἀφυπνιστικὲς ὁμιλίες – διαλέξεις, ἐκπολιτιστικά προγράμματα, ὅπου ἔχομε τὴν εὐτυχία νὰ συγκεντρώνωνται χιλιάδες φίλοι καὶ θιασῶτες.
β) Ἐκδίδομε τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.
γ) Προσπαθοῦμε νὰ ἀφυπνίσουμε τὰ 120.000.000 Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὑπὸ τῶν πάντων.
δ) Στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, γενέτειρα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, ἔχουμε ἐπενδύσει εἰς μνήμην αὐτοῦ, ἔργα 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμῶν. Τὰ ἔργα προορίζονται γι᾽ ἐκδηλώσεις παγκοσμίου ἀκτινοβολίας.

Χιλιάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστῆς Στεφανόπουλος καὶ λοιποὶ διερωτῶνται : «ἀνθρώπινον ἤ θεῖον χέρι τά κατεσκεύασε ὅλα αὐτά ; ».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s