ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ


(Ἡ Φωτεινὴ Γραμμή, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν δὲν προβάλλουν τὶς ἐκδηλώσεις τους ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς σπουδαῖες καὶ ἄλλων φορέων – ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει)

Χριστὸς Ἀνέστη καὶ καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα !

Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών, ὁ γνωστὸς εἰς ἄπειρες χιλιάδες μέλη, φίλους, συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας, Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισσιᾶς, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὁ πατὴρ Χρῖστος Κυριακόπουλος θὰ συμπράξῃ εἰς τὴν ὠδὴ πρὸς τὸν Ἀθανάσιο Διάκο τὴν 26.4.2017 στὸ Ἀμφιθέατρο – πνευματικὸ κέντρο – διοικητικὸ κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ὅπως ἡ κατωτέρω πρόσκλησις.

Συνιστῶμε ἐνθέρμως τὴν ἐν λόγῳ τιμητικὴ ἐκδήλωση πρὸς τὸν ἥρωα τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ προτρέπομε ὅλους τοὺς φίλους τῆς Φθιώτιδος καὶ λοιπῶν περιοχῶν μὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς των νὰ παρακαλουθήσουν αὐτὴ τὴν σπουδαιοτάτη ἐκδήλωση.

Ἐπ᾽εὐκαιρίᾳ ταύτῃ παρακαλοῦμε τὶς ἄπειρες χιλιάδες φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν τῶν φορέων μας, νὰ προσευχηθοῦν θερμὰ ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμο νὰ συναινέσῃ γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Θεοδωρῆ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια – Ἀθανασίου Διάκου καὶ ὅλων τῶν Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος μᾶς ἔγραφε (16.2.2015) : «…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους ἕλληνες καὶ πιστοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.

Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του.»!!!…

Ἄς ἐπαναλάβωμε ὅλον τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, κλῆρος καὶ λαός :
«Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».

Ὁ διάθετών τὰ πάντα καὶ ἀπαλλάσσων τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία τρύπια δεκάρα, ἔγραψε στὸν Μακαριώτατο ὅτι εἶναι διατεθειμένος ἀκόμη καὶ διάθηκη νὰ τοῦ κάνῃ ὅτι ἡ ὑπόλοιπος περιουσία τοῦ δωρητοῦ (ποὺ εἶναι ὁ μόχθος τοῦ βίου του μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν ὀγδόντα ἐτῶν) νὰ διατεθῇ μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διάφανεια γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῶν ἀναμνηστικῶν Στηλῶν, τῶν προσκτισμάτων, τὴν δημιουργία πνευμόνων πράσινου, τὴν ἀναστήλωση Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, τὴν οἰκοδόμηση διάφορων εὐαγῶν ἱδρυμάτων, ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἀφιερωμένα στὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ καὶ συγγενῶν του ἀλλὰ στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες.

Ἡ ἄμισθη Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ πρόεδρον τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος, κύριο Ἱερώνυμο, τέσσερις ἄλλους Μητροπολίτες καὶ προσωπικότητες μὲ ἀρίστη φήμη, ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία, νὰ διαχειρίζωνται τόσο τὴν περιουσία τοῦ ἱδρυτοῦ ὅσον καὶ ὅλα τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος. Μία αὐστηροτάτη ἐξελεγκτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ μεριμνᾷ, οὕτως ὥστε καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας νὰ μὴ πέφτῃ σὲ χέρια ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ὁ δωρητὴς νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης καὶ οὔτε μετὰ θάνατον νὰ ἀναφερθῇ πουθενὰ τὸ ὄνομά του ..
Ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης . . .

Ἐπειδή τὰ μάτια τοῦ δωρητοῦ ἔχουν δεῖ ἄπειρα παρατράγουδα τῶν συγχρόνων «Ἰούδων» θέλει νὰ εἶναι ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι τὰ πάντα θὰ διατείθενται μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια διὰ εὐαγεῖς σκοποὺς καὶ ὄχι ἀναξελέγκτως ! ! ! . . .
Πρέπει ἐπὶ τέλους ὅλοι μας νὰ διδάσκωμε διὰ τοῦ καλοῦ παραδείγματος, ἐφαρμόζοντες τὸ ρητό τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων «Ὦ ἐλεήμων αὐστηρότης ! », καὶ τά «βίος ἀβίωτος», « ἔλεγξον σοφὸν καὶ ὁ σοφὸς θὰ γίνῃ σοφώτερος καὶ ὁ συνετὸς συνετώτερος, ὁ δὲ μιαρὸς θέλει σὲ μισήσει» καὶ δὲν βραβευθοῦν αὐτοὶ ποὺ διατείνονται ἤ βάζουν ἄλλους νὰ ὑπερτονίζουν ὅτι εἶναι πεντακάθαροι», « ἡ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ εἶναι τιμία, πρέπει καὶ νὰ φαίνεται μὲ τὴν ὅλην συμπεριφορά της καὶ μὲ τὶς πράξεις της, ὡς τιμία ! ! ! . . . » . Διότι ὁ Θεάνθρωπος μᾶς προτρέπει : «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθ. Ε, 16).

Ἐπιβάλλεται νὰ ἀποφεύγωμε τὰ σκάνδαλα, τὰ ὁποῖα εἶναι τελείως ἀναπόφευκτα : «οὐαί τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἔστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται». (Ματθ. 18, 7 ).

Μόνον οἱ δίκαιοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μποροῦν νὰ ἀποφεύγουν τὸν πειρασμὸ νὰ βολεύουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά τους ! ! ! . . . Διότι «οἱ μισθωτοί, μισθωτοὶ εἰσὶν» καὶ μετατρέπονται εὐκολώτατα σὲ τρωκτικά, σκανδαλοποιοὺς καὶ συγχρόνους Ἰοῦδες.

Τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ρητῶς λέγει : «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐσασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι » (Τίτον Γ, 14) , διότι ὅποιος νοσφισθῆ ἔστω καὶ μία δεκάρα τοῦ ἱεροῦ χρήματος, κυριαρχεῖται νὰ βαστάζῃ ὅλα τα μεγάλα ἀργυρᾶ καὶ χρυσὰ νομίσματα καὶ νὰ ἀφήνῃ μόνο τὰ χάλκινα.

Ἄς ἐφαρμόζωμε ἀπὸ καίρου εἰς καιρὸν τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Θεανθρώπου : «…τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; » Ματθ. ΙΣΤ, 13), ἀφήνοντας ὅμως τελείως ἐλεύθερους τοὺς ἰδεολόγους νὰ ἐκφράζουν ἐλεύθερα τὴν γνώμην τους καὶ ὄχι νὰ βάζωμε ἑξαπτέρυγα, πουλημένες συνειδήσεις νὰ μᾶς ἐγκωμιάζουν, τότε ποὺ ὅλοι οἱ ἀντικειμενικοὶ ἰδεολόγοι θὰ μᾶς τὰ ποῦν «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια», ὅτι εἴμεθα, Ἰσουῆτες, ὑποκριτές, σύγχρονοι Ἰοῦδες, τρισάθλιοι πολιτικάντηδες καὶ ἐλεεινότατοι διπλωμάτες, ὁπότε τὸ γουρουνάκι τοῦ ἐγωισμοῦ θὰ διαμαρτυρηθῇ διότι ἔχει συνηθίσει εἰς τὸν βοῦρκο καὶ τὰ περιττώματα καὶ θὰ ἐξαγοράσῃ καὶ ἄλλα ἑξα γα νὰ τὸν λιβανίζουν μὲ τὸν τόνο ! ! ! . . .

Ὁ σπουδαιότατος Γεώργιος Σεφέρης ἰδοῦ πῶς ἐκφράζεται γιὰ αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια :
Ἐπειδή, λοιπόν, ὅλοι οἱ ἰθύνοντες ἔχουν συνασπισθῆ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔχουν ὠμώσει γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἑνωθοῦν οἱ Ἕλληνες γύρω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παρακαταθήκη τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ποὺ εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, καὶ νὰ μεγαλουργήσουν, εἴθε νὰ ἐπιστρατευθοῦν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξα καὶ Ἐθνικὰ σκεπτόμενες δυνάμεις καὶ ἄς ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἄς πράξουν τὸ καθῆκον των ἀποβάλλοντας τὸ δαιμόνιο τῆς ἡττοπάθειας γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν Ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ..

Ἐλᾶτε νὰ συμπνευματισθῶμε καὶ νὰ συναγωνισθῶμε, πρὶν αὔριο εἶανι πολὺ ἀργά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210 – 3254321
fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-58/1190—–26417———

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s