ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΣΟΚ! "Κανέναν δεν Σκότωσε το Αρμα"

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ôáíê Ýîù áðü ôï Ðïëõôå÷íåßï, êáèþò ç  Áóôõíïìßá ôüôå æÞôçóå ôç óõíäñïìÞ ôïõ Óôñáôïý ãéá ôçí åêêÝíùóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, óôçí ÁèÞíá,ÓÜââáôï 17 Íïåìâñßïõ 1973, ìå áöïñìÞ ôï áöéÝñùìá ôçò ÅÑÔ ãéá ôï Ðïëõôå÷íåßï. Ìå ìïíüëåðôá éóôïñéêÜ Ýíèåôá õðü ôï ãåíéêü ôßôëï «ÁÕÔÏÐÔÇÓ ÌÁÑÔÕÑÁÓ» èá ìåôáäßäïíôáé áðü óÞìåñá êáèçìåñéíÜ, åìâüëéìá óôï ðñüãñáììá ôçò ÅÔ1, ãéá ôçí åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ.ÊÜèå åðåéóüäéï ðåñéëáìâÜíåé óåéñÜ Ýîé öùôïãñáöéþí áðü ôç óõëëïãÞ ÁñéóôïôÝëç Óáññçêþóôá –êõñéüôçôáò ÅÑÔ- áðü ôá ãåãïíüôá ôçò öïéôçôéêÞò åîÝãåñóçò êáé ôçò êáôÜëçøçò ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 1973. Ôá ðÝíôå íÝá  åðåéóüäéá ðåñéëáìâÜíïõí óõíïëéêÜ ôñéÜíôá öùôïãñáößåò êáé åíôÜóóïíôáé óôï ðëáßóéï èåìáôéêïý áöéåñþìáôïò ôçò Äéåýèõíóçò  Ìïõóåßïõ – Áñ÷åßïõ ôçò ÅÑÔ ãéá ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ.Ôñßôç 13 Íïåìâñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÅÑÔ/ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÓÁÑÑÇÊÙÓÔÁÓ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973…

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!!!

"ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ"
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s